Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum strona główna 

Archiwum
 
 Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Baranów
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 12:21:29 Informację zaktualizowano 2012-05-18 10:05:07, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Wyprawka szkolna 2010/2011 

Termin składania wniosków – do dnia 15 września 2010r.

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
• w klasach I-III szkoły podstawowej,
• w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• w klasie II gimnazjum,
• w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

 • nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
 • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).


3. Wysokość dofinansowania wynosi:
do kwoty 170 zł

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,  

 do kwoty 310 zł

 • dla uczniów klas II gimnazjów,
 • dla uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas II ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas V ogólnokształcących szkół baletowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych, 

do kwoty 200 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,  

do kwoty 300 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,   

do kwoty 370 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych  


4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Wójt Gminy
Andrzej Kolek

Wniosek

 
Obowiązuje od: 2010-08-09   Data wprowadzenia informacji 2010-08-11 11:17:51 Informację zaktualizowano 2011-06-29 09:26:53, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
 

Ogłoszenie o naborze do Gminnego Przedszkola w Cegłowie na rok szkolny 2011/2012

Karta zgłoszenia dziecka

 
Obowiązuje od: 2011-03-01   Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 15:07:25 Informację zaktualizowano 2012-03-05 08:58:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Beata Jackowska
`Informacja 
 o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2011 roku za okres od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r. .
Obowiązuje od: 2011-02-22   Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 14:18:11 Informację zaktualizowano 2012-01-18 15:31:55, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Katarzyna Mazgaj
Formularze - podatek od nieruchomości  

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 ZN-1/A Dane o nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-09-26 09:32:54 Informację zaktualizowano 2011-02-21 09:07:19, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
`Wniosek 
 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Obowiązuje od: 2011-02-22   Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 14:14:15 Informację zaktualizowano 2012-01-18 14:36:05, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Katarzyna Mazgaj
wersja do druku