Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona główna 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH 
Skład komisji:
1.Halina Tomczyszyn – przewodnicząca
2.Grażyna Tober
3.Magdalena Piórkowska-Pruszek
4.Luiza Szymanowska
5.Rafał Robak 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 09:39:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Halina Tomczyszyn
 
Zadania Komisji:
1. opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. lustracja obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie zawartym w art.131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, lub niepełnoletnim jak również na kredyt lub pod zastaw,
4. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem ustawy w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5. upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień,
6. rozmowy z osobami uzależnionymi mobilizujące te osoby do podejmowania leczenia dobrowolnego,
7. kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
8. wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji wywiadów środowiskowych, danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, podań rodziny,
9. pomoc rodzinom i osobom współuzależnionym poprzez współpracę z poradniami uzależnień i współuzależnienia,
10. stała współpraca z Policją, GOPS, szkołami podstawowymi i gimnazjami, świetlicami środowiskowymi, przedstawicielami służby zdrowia, kuratorami w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie,
11. koordynowanie pracy świetlic środowiskowych z elementami profilaktyki,
12. inicjowanie działań w zakresie polityki Gminy wobec problemów uzależnień i przemocy,
13. opracowywanie założeń i wytyczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
14. działania nakierowane na ograniczanie skutków przemocy i jej przeciwdziałanie,
15. określanie zadań dla punktu konsultacyjnego, w tym szczególnie dla grup samopomocowych.
 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 09:40:07, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
wersja do druku